نقش آب های درمانی در توسعه گردشگری سلامت

نقش آب های درمانی در توسعه گردشگری سلامت

نقش آب های درمانی در توسعه گردشگری سلامت

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ مدیریت مقالات ، گردشگری سلامت

نقش آب های درمانی در توسعه گردشگری سلامت

گردشگری سلامت علی طب: ارمغان آور  زیبایی جوانی  سلامتی

علی طب با ارائه خدمات گردشگری سلامت و توریسم درمانی، در حال همکاری با گروهی از پزشکان متخصص و مجرب در عرصه های گوناگون پزشکی می باشد.
یکی از خدمات درمانی علی طب، در بحث گردشگری سلامت، بخش انواع جراحی زیبایی می باشد.
انواع جراحی زیبایی ، یکی از مشکلات درمانی می باشد که اخیرا شهروندان کشورهای همسایه برای معالجه آن به ایران سفر می کنند.
علی طب در بحث گردشگری سلامت و توریسم درمانی ارائه کننده خدمات باکیفیت انواع جراحی زیبایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص در شهرهای تهران و مشهد و آبادان و… به مسافرین و بیماران گرامی می باشد.

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻫﺪاف و آﻣﺎل ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي از وﺟﻮه و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮد هاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و آب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﺛﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ-گردشگری سلامت علی طب

 

 

ﺑﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ داراي ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ داراي زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﯿﺎدي، ﮐﺎرﺑﺮدي و … در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺎﻟﺐ، ﺟﺬاب و درآﻣﺪزا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻋﻠﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن: ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺠﺎري، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﻠﻤﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ و … ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و درآﻣﺪزاﯾﯽ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ داراي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، درﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف، درﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ، اﻧﺮژي درﻣﺎﻧﯽ، ﯾﻮﮔﺎ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ و … را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در آن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ آب درﻣﺎﻧﯽ، ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم و آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و آب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﺛﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ-گردشگری سلامتن علی طب

 

ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻣﻌﻄﻮف و ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را در اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ و آﺑﻬﺎي ﮔﺮم و ﻣﻌﺪﻧﯽ  ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺮاﻗﺒ ﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، درﻣﺎن دﻧﺪان، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه درﻣﺎن، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ، ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، و ﻏﯿﺮه) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻫﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ و روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ، ﻗﺮن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد:

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ درﻣﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از درﻣﺎن ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ  (Smith; Alvarez and .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﻀﯽ درﻣﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
روش ﻫﺎي آﺑﮕﺮم و آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ روﺷﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺳﻠﻨﯿﻮم در آب در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯽ در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﺮم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪي ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ. آﺑﮕﺮم ﻧﺎﻣﺰدي ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ آﺑﮕﺮم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎري روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ، ارﺗﻮﭘﺪي و ﻋﻮارض ﺗﺮوﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮐﻠﯿﻮي و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﻣﻌﺪﻧﯽ :

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ  و روﺣﯽ در ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾ ﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت روز اﻓﺰون، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ي ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ. ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﺧﺺ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و آ بﻫﺎي ﮔﺮم، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺧﻮاص ﭼﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و آب ﮔﺮم، از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺴﺘﻪ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻤﺎم در ﺟﺮﯾﺎن آب ﮔﺮم، آﺳﺎﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮري را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪ ن از ﭼﺸﻤﻪاي آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺘﻮان ﮐﺎﺷﻒ ﺧﻮاص آ بﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم، ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻮاﺑﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺸﺮ از ﺑﯿﺶ از ۵ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻓﻮاﯾﺪ و اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮ هﺑﺮداري ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﻊ ﻫﺬا اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻔﺮاﻧ ﺲﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻀﺎرب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽدﻫﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ۵۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺟﻬﺎن از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ۹۶۳ ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ داد هﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻋﯿﻦ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﺳﺒﻼن و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان زﯾﺎدي را از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺬب ﮐﻨﺪ. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺒﻼن در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي آﻟﭗ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ دو را از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﮔﺮدﺷﮕﺮي و درآﻣﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﯿﻦ آن دو دﯾﺪه ﻧﻤ ﯽﺷﻮد، زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﭗ ۱۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﯿﻦ اﺳﺖ.

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭼﺸﻤ ﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﯽرﺳﺪ، زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ، ﻟﺠﻦ و ﻧﻤﮏ را از ﮐﺸﻮر اردن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ارز آوري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣ ﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻟﺠﻦ درﻣﺎﻧﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ارزآوري و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻟﺠﻦ و ﻧﻤﮏ ﻃﺒﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ، ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎري را ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد. ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ، اﻋﺼﺎب و روان، ﮔﻮارﺷﯽ، ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ، رﯾﻮي و ﻗﻠﺒﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎري در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

 

منبع:مرجع دانش

مرداد
۲۱