گردشگری فرهنگی و انواع آن

گردشگری فرهنگی و انواع آن

گردشگری فرهنگی و انواع آن

15 می 2019 مدیریت مقالات

گردشگری فرهنگی و انواع آن

گردشگری فرهنگی (یا گردشگری فرهنگ) نوعی از گردشگری است که در رابطه با فرهنگ یک کشور یا منطقه است. مقصود گردشگري فرهنگي (Cultural tourism) آن بخش از جریان گردشگري است كه به جذابيتهاي فرهنگي خاص توجه مي كند. اين جنبه هاي جذابيت متفاوتند و شامل كارهاي انجام شده، موزه ها ، نمايشگاهها و از اين قبيل چيزها مي شود.در كشورهاي توسعه يافته جذابيتهاي فرهنگي شامل حوزه هاي هنري ، نمايش نامه ها ، اركسترها . ساير كارهاي هنري و موسيقي مي شود .

گردشگری فرهنگی-گردشگری سلامت علی طب

 

گردشگری فرهنگی در واقع گردشگری در مناطق شهری به ویژه بازدید از مناطق تاریخی و مکان‌های فرهنگی نظیر موزه‌ها و تئاترها ست. البته این نوع از گردشگری فقط منحصر به مناطق شهری نمی‌شود و شامل بازدید از سنت‌ها، آیین‌ها و سبک زندگی مناطق روستایی نیز می‌شود. به طور کلی گفته می‌شود که گردشگری فرهنگی بیشتر از یک نوع گردشگری معمولی ست.

توریسم فرهنگی به‌طور خاص بر شیوه زندگی مردم در این مناطق جغرافیایی و تاریخچه آن مردم، هنر، معماری، ادیان و دیگر عناصری که به آن‌ها کمک کرده تا شیوه زندگی خود را دنبال کنند تمرکز دارد.
در جریان گردشگری فرهنگی جنبه‌های معنوی فرهنگ بومی و همچنین تبلور عینی آن به عنوان میراث فرهنگی از پارامترهای اساسی هستند که به شدت دارای اهمیت اقتصادی بوده و اطلاعات در آن به صورت دیداری منتقل می‌شود، میراث فرهنگی به عنوان هدف اصلی در بازدیدهای گردشگری فرهنگی‏ شامل آداب محلی، سبک‌های معماری و موسیقی، زبان‌های محلی و ارزش‌های دینی و ‏معنوی و تبلور عینی ادیان در چارچوب مناسک و مکان های مقدس است.

در این میان‏ گردشگری فرهنگی از دو منظر تعریف می شود؛ در تعریف مفهومی این گردشگری، حرکت انسان‌ها برای جاذبه های فرهنگی و جدا شده از مکان معمولی سکونت با هدف به دست آوردن اطلاعات و تجربه جدید برای ارضای نیازهای فرهنگی تعریف شده است. از نظر فنی گردشگری فرهنگی، حرکت انسان ها برای جاذبه های فرهنگی خاص همچون مکان های میراث، نشانه های زیباشناختی و فرهنگی،‌ هنرها و نمایش هایی است که خارج از مکان معمولی سکونت قرار دارد.

اهداف اصلی این نوع از گردشگری در منشور گردشگری فرهنگی شامل تشویق و تسهیل کار متصدیان حفظ و مدیریت میراث به منظور نشان دادن اهمیت میراث به جامعه میزبان و بازدید کنندگان، کمک به پیشرفت و تشویق صنعت گردشگری برای حمایت و اداره گردشگری به شیوه‌هایی که میراث و فرهنگ های زنده جامعه میزبان را محترم شمارد و آن را اصلاح کند، تسهیل و تشویق گفت و گو میان طرفداران محیط زیست و متولیان صنعت گردشگری درباره اهمیت و شکنندگی مکان‌های میراث، مجموعه‌ها و فرهنگ‌های زنده از جمله نیاز رسیدن به آینده‌ای پایدار برای آنها و تشویق تدوین کنندگان طرح ها و سیاست ها برای شکل دادن به اهداف و راهبردهای جامع و قابل اندازه گیری مرتبط به ارائه و تبیین مکان‌های میراث و فعالیت‌های فرهنگی در زمینه حفظ و نگهداری آنها است.

گردشگری فرهنگی-گردشگری سلامت علی طب
بررسی عوامل ذیل برای به دست آوردن مدل گردشگری فرهنگی موفق در توسعه پایدار گردشگری ضروری به نظر می‌رسد:

۱٫ثبت انگیزه‌های گردشگران در گردشگری فرهنگی و میزان رضایت مندی
۲٫ایجاد عوامل موثر در تعدیل شناخت گردشگران نسبت به فرهنگ مقصد گردشگری
۳٫اندازه‌گیری تاثیرات فرهنگی گردشگری بر مقاصد
۴٫مشخص کردن توانمندی فرهنگی جامعه مقصد
۵٫آموزش و ایجاد یکپارچگی فرهنگی در جامعه مقصد
۶٫ایجاد انگیزه‌های حمایتی در جوامع محلی و فرهنگ میزبان متناسب و منطبق با ضوابط اخلاقی
۷٫تبیین منشور گردشگری فرهنگی و ایجاد زمینه توسعه پایدار در این بخش
۸٫اندازه‌گیری تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری فرهنگی در جامعه مقصد
۹٫استفاده از ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی برای برنامه‌ریزی مدون
۱۰٫بررسی مداوم عملکرد براساس یک نظام آماری مدون برای به حداقل رساندن تهدیدات و رفع   موانع

گردشگری فرهنگی-گردشگری سلامت علی طب
بررسی تعامل گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری

مهمترین عاملی که مطالعات گردشگری و استخراج نتایج علمی در بیشتر کشورها به دست آمده است و سازمان‌های جهانی به آن اتفاق نظر دارند این است که هر سیاست و تصمیمی که در زمینه گردشگری در هر جامعه‌ای اتخاذ می‌شود باید مورد حمایت تمام اقشار عناصر آن جامعه واقع شود به طوری که همه افراد آن جامعه که از این فعالیت و تصمیم و سیاست مورد تاثیر واقع می‌شوند باید با توجه به منابع و هزینه‌ها آنرا تایید کنند و بر این اساس است که می‌توان سهم هر قشر و عنصری را در آن مشخص و براساس آن تقسیم کرد تا مسئولیت‌پذیری برای افراد و سایر دست‌اندکاران آن جامعه صورت پذیرد.

بالطبع در تعامل بین گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار موضوعات ذیل که بسیار دارای اهمیت است باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند و این مستلزم آن است که هر کدام از آنها بارها مورد مطالعه و تحقیق واقع شوند:

۱٫تعیین ابعاد پایداری در زمینه گردشگری فرهنگی به طوری که دقیقا مشخص کنیم چه چیزهایی باید پایدار شود و این پایداری در کدام ابعاد باید اولویت بندی شود، به طور مثال جامعه مورد مطالعه، در چه حدی ‌باید استاندارد شود و به طور کلی مدیریت مقصد گردشگری باید بر چه اساس و با چه مکانیزمی هماهنگی فعالیت‌ها را برای اجرای برنامه توسعه پایدار با رویکرد گردشگری فرهنگی مدنظر قرار دهد و اصولا تشکیلات مطلوب برای این منظور چگونه است.
۲٫تعیین ارزش‌هایی که توسعه پایدار در زمینه گردشگری فرهنگی باید براساس آن برنامه‌ریزی شود. از آنجایی که مراکز سیاست‌گذاری و قدرت، شکل و سطح این ارزش‌ها را در قالب قوانین و مقررات در بیشتر کشورها مشخص می‌کنند و ازطرفی تصمیم‌گیرندگان در زمینه‌های فرهنگی و گردشگری ممکن است ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری و اعمال مستقیم سیاست را نداشته باشند، چگونه می‌توان این ارزش‌ها را به صورت یک فرآیند مورد قبول گردشگران در جهت حفظ آنها و ارتقا این ارزش‌ها در برنامه‌ریزی‌ها اعمال کرد.
۳٫تعیین افق زمانی در گردشگری فرهنگی هم برای رسیدن به پایداری اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری‌که در مفهوم پایداری و گردشگری فرهنگی معمولا زمان نامحدود و به نظر می‌رسد ولی در برنامه‌ریزی اصلا اینطور نیست. همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد با توجه به تنوع، تغییرات، رویدادها و عوامل غیرملموس و اصولا علائق گردشگران پرداختن به یک دوره نامحدود امکان‌پذیر نیست و بهترین راه این است که برنامه زمانبندی مشخصی را ارائه کنیم که خود بخشی از یک برنامه بلند مدت باشد تا بتوانیم ارزیابی دوره‌ای را برای ارتقا اهداف و نتایج به صورت منسجم داشته باشیم.
۴٫تعیین جامعه مورد نظر در گردشگری فرهنگی به منظور پایداری از اصول برنامه‌ریزی است و این بدان معناست که با توجه به مقتضیات جغرافیایی، طبیعی، مردمی، مذهبی، نژادی و نوع گویش و سایر داشته‌ها، هر مقصد مختصات خود را دارد که با استفاده از آنها می‌توان جامعه و یا منطقه‌ای را برای مطالعه انتخاب و امکانات را در آن گسترش داد و از نتایج آن در سایر مناطق و جوامع مورد نظر از لحاظ قدرت و اختیارات لازم جهت تغییر استفاده کرد. این اصل مخصوصا برای جلب پشتیبانی‌های لازم برای اعمال استانداردها و صدور مجوزهای لازم جهت انواع فعالیت‌های گردشگری با اهمیت است.

انواع گردشگری فرهنگی:

 

گردشگری فرهنگی می‌تواند یک گشت‌وگذار معمولی عصرانه در نزدیکی محل زندگی باشد و یا تمام مدت یک سفر طولانی را به خود اختصاص بدهد. بعضی از تورهای  فرهنگی بر یک جنبه‌ی خاص از مقصد مثل غذاهای محلی، تفریحات سنتی یا تاریخ آن تمرکز دارند. گردشگری فرهنگی در قالب تورهای گروهی و یا تور اختصاصی یک‌نفره به همراه راهنما انجام می‌شود.

 

مزایای گردشگری فرهنگی:

یا شرکت در یک تور  فرهنگی می‌توان از مناطقی بازدید کرد که معمولا پای گردشگران به آن‌ها نمی‌رسد. تجربه‌های به‌دست‌آمده در حین گردشگری فرهنگی به‌مراتب بیشتر از گردشگری معمولی هستند. در بعضی از تورهای  فرهنگی می‌توان از امکانات محلی خاص بهره‌مند شد و با ساکنان بومی به گفت‌وگو نشست. بسیاری از راهنماهای تور  فرهنگی می‌توانند همه جنبه‌های فرهنگی مقصد را به‌دقت تفسیر کنند . این ویژگی در هنگام بازدید از مناطقی که فرهنگ پیچیده و متفاوتی دارند، بسیار مفید است.

نکات مهم در تورهای گردشگری فرهنگی

dsc1662-kopiya ظرفیت تورهای  فرهنگی باکیفیت اغلب اوقات و بخصوص در فصل‌های مسافرتی به‌سرعت تکمیل می‌شود و به همین دلیل باید به‌موقع برای ثبت‌نام اقدام کنید. اگر قصد دارید به‌صورت مستقل به گردشگری فرهنگی بپردازید، به یک راهنمای آگاه و مطلع نیاز خواهید داشت. برای این کار باید باحوصله و دقت در مورد راهنماهای محلی ثبت‌شده تحقیق کرده و حتما قبل از شروع سفر با راهنمای موردنظرتان گفتگو کنید تا مطمئن شوید کسی که در تمام مدت با شما خواهد بود، قابل‌اطمینان است و خصوصیات اخلاقی مناسبی دارد.

می
15