ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم در اﯾﺮان

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم در اﯾﺮان

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم در اﯾﺮان

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ مدیریت مقالات ، گردشگری سلامت

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم در اﯾﺮان

گردشگری سلامت علی طب: ارمغان آور  زیبایی جوانی سلامتی

علی طب با مدیریت و همکاری متخصصین مجرب در زمینه های گردشگری و عرصه سلامت و درمان و واحد انفورمانتیک IT یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات گردشگری سلامت و توریست درمانی در ایران می باشد.

 

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي آب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ:

 

 

آب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ: آﺑﻬﺎي ﮔﻮﮔﺮدي : اﯾﻦ آﺑﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﻮر و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و اﮐﺜﺮًا در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر يﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺟﻠﺪي و رﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ي ﺳﺎدات ﻣﺤﻠﻪي ﺳﺨﺘﻪﺳﺮ-گردشگری سلامت علی طب

 

 

آﺑﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ: آﺑﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ، ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﯾﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ دارﻧﺪ، ﻣﻠﯿﻦ و ﺻﻔﺮا آورﻧﺪ و ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ اوره ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪدار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﮐﻠﺮوﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪﮔﯽ، ﺿﺪ ﺧﺎرش و ﻣﻠﯿﻦ دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺑﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺸﻤﻪ ي آب ﮔﺮم ﺳﺮاب را ﻧﺎم ﺑﺮد.

آﺑﻬﺎي ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎﺗﻪ: آﺑﻬﺎي ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻦ ﺷﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺎزدار ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ادرار، ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﺒﺾ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻮﺷﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪي، ازدﯾﺎد ﺻﻔﺮا، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ، دﻓﻊ اﺳﯿﺪاورﯾﮏ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻮﺳﯿﺪﻫﺎ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺸﻤ ﻪﻫﺎي ﺧﺮﻗﺎن ﻗﺰوﯾﻦ (ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ) و ﺳﺮﻋﯿﻦ اردﺑﯿﻞ (ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎﺗﻪ) از ﺟﻤﻠﻪي اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﺑﻬﺎي ﮐﻠﺮوره: اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﯿﺮون ﺑﺪﻧﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر يﻫﺎي رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، راﺷﯿﺘﯿﺴﻢ، و ﯾﺎ ﺗﻮرم ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﮐﻠﺮوره ﺳﺒﺐ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣ ﯽﮔﺮدد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺮﻏﺮه و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎر يﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮك، ﻣﺪر و ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه اﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪي ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺴﮑﺮ ﮐﺮﻣﺎن.

آﺑﻬﺎي آﻫﻦ دار: اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻮارش و رﺷﺪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آﻫﻦ آﺑﻌﻠﯽ و آب ﮔﺮم ﻻرﯾﺠﺎن داراي آب آﻫﻦ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﺑﻬﺎي ﭘﺮﺗﻮزا: اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺣﺎوي ﮔﺎزﻫﺎي رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺎز رادون ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﺰوﻧﯽ -۶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣ ﯽﺷﻮد و اﮐﺜﺮاً ﺑﺮاي دردﻫﺎي رﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ، ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر يﻫﺎي ﺟﻠﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮔﺰﻣﺎي ﭘﺮﺧﺎرش و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻧﻮﺷﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ دﻓﻊ اﺳﯿﺪاورﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ادرار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣ ﯽﺷﻮد. ﭼﺸﻤﻪ ي آب ﺳﯿﺎه راﻣﺴﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ آ بﻫﺎي ﮔﺮم   اردﺑﯿﻞ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ. )

 

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ:

اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ، آب و ﻫﻮا و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎم ﻫﺎي ده، ﭘﻨﺞ، ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎن را دارد وﻟﯽ از ﺑﺎزار ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺒﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮم ﺟﻬﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣ ﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺮوز درد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روح و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿ ﻦدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و وزارت رﻓﺎه از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ۵۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺟﻬﺎن از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز ﻧﺘ

ﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ آب ﮔﺮم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ از وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎي آب درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﯽﺗﻮان از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ)

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم در اﯾﺮان:

 

 

آب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ: آﺑﻬﺎي ﮔﻮﮔﺮدي : اﯾﻦ آﺑﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﻮر و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و اﮐﺜﺮًا در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر يﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺟﻠﺪي و رﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ي ﺳﺎدات ﻣﺤﻠﻪي ﺳﺨﺘﻪﺳﺮ-گردشگری سلامت علی طب

 

 

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود ۹۶۳ ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده )ﮐﺘﺎب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم اﯾﺮان( ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ۶۴ و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ۰۴ ﭼﺸﻤﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ۹۴ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اردﺑﯿﻞ و ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ۲۴ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ۱ ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم را دارا ﻣ ﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻮﻫﻬﺎي ﺳﻬﻨﺪ، ﺳﺒﻼن، دﻣﺎوﻧﺪ و ﺗﻔﺘﺎن ﻧﻘﺶ زﯾﺎدي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اردﺑﯿﻞ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، ﻏﺮﺑﯽ، ﻣﺎزﻧﺪران، ﮐﺮﻣﺎن و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮ هﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻧﯽ- ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم را دارﻧﺪ.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و آب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم در اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۰۶ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۳۰۷ اوﻟﯿﻦ ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ در آﺑﻌﻠﯽ (ﺟﺎده ﻫﺮاز) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ، ﮐﻠﺮوره، ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ و ﺳﻮﻟﻔﻮره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و از ﮔﺴﺘﺮده زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﮑﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي از ﺑﺴﯿﺎري از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ درﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ، وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن :

از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد. وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس :

ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻨﮕﺎن(ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد)  –  ﺷﯿﺮاز،  ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﻠﻨﮕﺎن –  داراب، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺎرﮔﺎن – ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻮﻧﺠﺎن (ﺟﻨﻮن)  ﻣﻤﺴﻨﯽ و  ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ –  اﻗﻠﯿﺪ،  ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﺳﺮاب ﺑﻬﺮام – ﻧﯽرﯾﺰ،  ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﺪﻣﮕﺎه  ﺳﭙﯿﺪان.  – ﺷﺶ ﭘﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي  اﺳﺘﺎ ن ﻓﺎرس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي  ﭼﻮﺋﻮ و ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل  اﷲ در ﺷﻬﺮ اﻗﻠﯿﺪ، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎﺳﺎن  در ﺷﻬﺮ ﮐﺎزرون ، ﭼﺸﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻤﻬﺪ ي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻣﺮودﺷﺖ، ﭼﺸﻤﻪ رﭼﯽ  در ﺷﯿﺮاز، ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﻨﺎب  ﻗﺎدر آﺑﺎد در ﻣﺮودﺷﺖ ، ﭼﺸﻤﻪ  آﺗﺸﮑﺪ ه و ﺣﻨﯿﻔﻘﺎن  در ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد، ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮕﺎب  در ﺟﺎد ه ﺷﯿﺮاز- ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد، ﭼﺸﻤﻪ  اﺳﺮ ي در ﻗﺮﯾﻪ  ﻣﺮزﺑﺎن ، ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي  ﺑﺮ م ﻫﯿﺮ…

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم اردﺑﯿﻞ:

ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ در ۵۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آﺑﮕﺮم در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﮔﻠﯽ، ﻗﻬﻮه ﺳﻮﯾﯽ، ﺳﺎري ﺳﻮ، ﻗﺮ هﺳﻮ، ﭘﻬﻨﻠﯽ – ﺳﻮ، آب ﮔﺮم ﭼﺸﻢ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي آب درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﻼن، ﺑﺶ ﺑﺎﺟﯿﻼر و ﺣﻤﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻔﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﺧﻠﺨﺎل در ۲۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻫﺮوآﺑﺎد واﻗﻊ اﺳﺖ. آب آﻧﻬﺎ از اﻧﻮاع ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﮏ، ﮔﺎزدار و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ در ه اي ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺴﻞ، ﻻﯾﻪ ﻫﺎي آﻫﮑﯽ رﺳﻮﺑﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎي آﻧﺪزﯾﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻫﺮوآﺑﺎد ﻧﯿﺰ در دﻫﮑﺪه ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻣﺎي آﻧﻬﺎ ۰۳ ﺗﺎ ۰۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ ﮐﻪ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺪود ۸۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻫﺮوآﺑﺎد دﯾﺪه ﻣ ﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﺮم ﺧﻠﺨﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن:

در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن – ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ داده ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ  – ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎ نﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮ هﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻧﯽ- ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ از ﭼﺸﻤ ﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺮم را دارد.   ﺧﺎش؛ ﭼﺸﻤﻪ زﯾﺎرت ﮔﻮرﺑﻨﺪ: – ۱- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان: ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﮑﻞ آﺑﺎد: ﺟﺎده زاﻫﺪان ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ زاﻫﺪان؛ ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻘﻤﺖ ﮐﻮه: ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ زاﻫﺪان و ﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪي: ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ زاﻫﺪان.  ۲- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ: ۲-۱-  ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﮐﻨﺘﯽ: ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺮوره(؛ ۲-۲-  دﻟﮕﺎن )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺮوره(؛ ۲ -۳- ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻣﮑﺴﺎن؛ ۲-۴- ﭼﺸﻤﻪ – ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻫﻮدﯾﺎن: ﺟﺎده ﺑﺰﻣﺎن آﺑﮕﺮم ﺑﺰﻣﺎن؛ ۲-۵- ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺘﻮﮐﺎن: ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎي ﮐﺘﻮﮐﺎن؛ ۲ -۶ – ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﮑﺴﺎن.

از ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣ ﯽﺗﻮان ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ذﯾﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد: ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﺗﺸﺖ: ﺟﺎده ﺑﺰﻣﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﺟﻤﺸﯿﺪ: ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺑﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻼﺗﻪ ﺟﻤﺸﯿﺪ، ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم اﺳﭙﯿﺪژ: ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺑﺰﻣﺎن   ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي۲۰۰ ﺑﻪ روﺳﺘﺎي اﺳﭙﯿﺪژ، ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﭘﺎي ﮐﻮه ﺳﺮخ: ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺑﺰﻣﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﭘﻮزه ﺑﺎغ: ﻏﺮب اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺮوره( و ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﺗﻨﮓ: ﻏﺮب روﺳﺘﺎي ﺗﻨﮓ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﻣﺎن )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺮوره(  ۳- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎش: ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎش ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺗﻔﺘﺎن داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ وﺟﺰء آب ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.  ۳-۱- ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﮑﻞ آﺑﺎد از ﺳﺎﯾﺮ آ بﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎش ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد: ﻗﻨﺎت آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻮﮐﻠﻮ:  زاﻫﺪان، ﻗﻨﺎت آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺮق ﺗﻔﺘﺎن: – ﻣﯿﺮﺟﺎوه، ﻗﻨﺎت آب ﻣﻌﺪﻧﯽ دوﺷﯿﻨﮓ: ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎش – ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎش  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي روﺳﺘﺎي ﺳﻨﮕﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻧﮓ: ﻏﺮب ۱۴ ﻏﺮب روﺳﺘﺎي ﺳﻨﮕﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﺑﺮآﺑﮏ: زاﻫﺪان، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻨﺞ اﻣﯿﻦ: – روﺳﺘﺎي ﺳﻨﮕﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺮﺷﺎب ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ: ﺟﺎده ﺧﺎش ﻏﺮب روﺳﺘﺎي ﺳﻨﮕﺎن و ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮآب: ﺧﺎش.

ﭼﺸﻤ ﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي:

ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﺮم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﻣ ﯽﺧﻮاﻧﺪ. آب ﮔﺮم ﻣﺤﻼت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤ ﻪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي و از ﻧﻮع آب ﻫﺎي ﮔﺮم ﻋﻤﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿ ﺶﺗﺮ از ﺑﺨﺎر ﺧﻤﯿﺮه ﺳﻨ ﮓﻫﺎي ﺳﻮزان درون ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن آب ﮔﺮم ﻣﺤﻼت در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻬ ﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽﺷﻮد و از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ  ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از راه ﻫﺎي دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن اﻣﺮاض ﭘﻮﺳﺘﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺑﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ، ﮐﻠﺴﯿﮏ و از دﺳﺘﻪ آب ﻫﺎي ﻫﯿﺒﺮﺗﺮﻣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎ ري ﻫﺎي ﻧﻘﺮس، ﮐﺒﺪي، ﺻﻔﺮاوي، ﮐﻠﯿﻮي و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي و ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آب آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و دوره اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.  ﭼﺸﻤﻪ ﺣﮑﯿﻢ، ﺷﻔﺎ، ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، آب رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، آب دﻧﺒﻪ و ﮔﺒﺮي ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤ ﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ردﯾﻒ آ بﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﮐﻠﺴﯿﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺎء ﻋﻤﯿﻖ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دارﻧﺪ. ﭼﺸﻤﻪ دو ﺧﻮاﻫﺮان در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه دو ﺧﻮاﻫﺮان از رﺷﺘﻪ ﮐﻮه راﺳﻮﻧﺪ و در ارﺗﻔﺎع دو ﻫﺰار و ۰۶۳ ﻣﺘﺮي واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن آﺑﯽ ﺳﺮد و ﮔﻮارا ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺟﻬﺪ.

ﭼﺸﻤﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺷﺎزﻧﺪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه راﺳﻮﻧﺪ و در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ روﺳﺘﺎي ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و اﮐﺒﺮآﺑﺎد ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺣﺠﻢ ﺧﺮوﺟﯽ آب آن ﺑﯿﻦ ۲۵۰ ﺗﺎ ۳۰۰ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.   ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻼغ ﺣﮏ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﻄﻮره اي اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺷﺎزﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻮه ﺑﻼغ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ۳۰۰ ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺰارع و ﮐﺸﺎورزي روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﮏ ﺑﺎﻻ و ﺣﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻞ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣ ﯽﺷﻮد.   ﭼﺸﻤﻪ اﺳﮑﺎن در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﻟﺠﻮر در ﺷﻤﺎل ﻏﺰب ﺷﻬﺮ ﺷﺎزﻧﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎي اﺳﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب دﻫﯽ ۲۰۰ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﺎورزان اﺳت.

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ:

اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ۲۱ درﺻﺪ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر، از ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ “ﯾﻠﻪ ﮔﻨﺒﺪ” ﮐﻪ در ۱۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎي ﯾﻠﻪ ﮔﻨﺒﺪ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﮐﻮﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ، اﺷﺎره ﮐﺮد. آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ از دﺳﺘﻪ آب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﮐﻠﺴﯿﮏ آﻫﻦ و ﮔﺎزدار ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ و اﺳﺘﺤﻤﺎم در اﯾﻦ آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ و ﮔﺮﻣﺎي آن ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه و ﺿﺪ درد اﺳﺖ. از آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ، ﻣﻔﺼﻠﯽ و رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺷﺎﻣﯿﺪن آن ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﮐﺒﺪ و ﻣﺠﺮاي ﺻﻔﺮاوي و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رود هاي و ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ارﺷﯿﺎ در ﺷﻬﺮ آﺑﮕﺮم واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آوج و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻗﺰوﯾﻦ -ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدي دارد. آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ارﺷﯿﺎ از ﻧﻮع آﻫﮑﯽ ﺑﻮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي درد ﻣﻔﺎﺻﻞ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ، اﻋﺼﺎب و اﮔﺰﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.   از دﯾﮕﺮ آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ آب ﺗﺮش و ﻟﺮزان در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎده ﻗﺰوﯾﻦ – رﺷﺖ در ۵۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ. اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه را رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻟﯿﻤﻮﻧﯿﺖ و ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ از دﺳﺘﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﮐﻠﺴﯿﮏ ﺳﺮد، ﮔﺎز و آﻫﻦ دار اﺳﺖ و آﺷﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ آﻧﻬﺎ دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺪن ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ و ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣ ﯽﮔﺬارد.   ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣ ﯽﺗﻮان از ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ اﷲ ﺑﻼﻏﯽ در ﺣﻮﻣﻪ روﺳﺘﺎي ﻣﺎﻫﺎن واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻃﺎرم ﺳﻔﻠﯽ و ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻟﻤﻮت در ﺣﻮﻣﻪ روﺳﺘﺎي ﮔﺮﻣﺎرود واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺨﺶ اﻟﻤﻮت ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻧﺎم ﺑﺮد.  آﺑﮕﺮم ﺧﺮﻗﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۵۹ ﺟﺎده ﻗﺰوﯾﻦ – ﻫﻤﺪان ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺑﻬﺮ رود ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﯽ رﯾﺰد. آب ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺮﻗﺎن از دﺳﺘﻪ آب ﻫﺎي ﮐﻠﺮوه ﺳﺪﯾﮏ و ﺑ ﯽﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﮐﻠﺴﯿﮏ ﮔﺮم ﺑﺎ  اﺳﯿﺪ و ﺳﯿﻠﯿﺲ اﺳﺖ. آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در درﻣﺎن دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ، ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ و رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و در pH ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺗﻮرم ﮔﻠﻮ و ﺣﻠﻖ و ﺑﺮﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺨﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﯾﺰد:

ﭼﺸﻤﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﺑﯿﺰ: ﭼﺸﻤﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﺑﯿﺰ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ  در اﻃﺮاف آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ …ﺳﻔﺎل، ﻣﻔﺮغ، ﻣﺠﺴﻤﻪ و اﯾﻦ ﺧﻄّﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎﻣﻬﺮ: اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﻔﺖ و در ﮐﻨﺎر راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﯾﺰد- ﺷﯿﺮاز واﻗﻊ ﺷﺪه و ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان دارد. اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي آب ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ آبدﻫﯽ آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ را    ﺗﺎﻣﻬﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﭼﺸﻤﻪ ﭘﯿﺮوزه (ﻓﯿﺮوز): اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ در هﻫﺎي ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪ هاي دارد.  ﭼﺸﻤ ﻪ ﺗﻮران ﭘﺸﺖ: ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺟﻮﺷﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ آﺑﯽ ﮔﺮم از زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ و ﭼﻮن ﺟﻮﺷﯿﺪن آن ﺧﯿﻠﯽ آرام ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻼح ﮔﭽﯽ و آﻫﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺷﺶ آب ﺗﭙﻪ اي از اﻣﻼح ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻗﻪ ورﻗﻪ و ﻻﯾﻪ اي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪري زﯾﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ دوﺑﺎره آب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ: ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ )ع( از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﯾﺮي ﻃﺒﺲ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﺳﺖ. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از داﺧﻞ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﯽ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آب ﮔﺮم و آب ﺳﺮد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آ نﻫﺎ را ﮐﻪ از درون ﺣﻔﺮ هاي ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺗﺮاوش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﻤﺎم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ﻣ ﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. آب ﮔﺮم ﭼﺸﻤﻪ از دﯾﻮاره ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﯾﺰد و ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ۱۰ درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﮔﺮم و ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎري آن ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺟﺎري در ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آب ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﺪود ۰۰۳ ﻣﺘﺮي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ روﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪ ه و در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻣﺠﻤﺘﻊ آب ﮔﺮم ﻟﻮت: آب ﮔﺮم ﻟﻮت ﺧﻮﺳﻒ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎ نﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ آب ﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﯾﻦ آب ﮔﺮم در دﺷﺖ ﻟﻮت آن را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻢ، ﻧﺎم  ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ داراي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﺮم ﺑﻮده و ﺑﻪ آب ﮔﺮم ﻟﻮت ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮدوس:

آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮدوس، ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﺑﺎ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود ۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻓﺮدوس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﺘﻤﻊ آبدرﻣﺎﻧﯽ آب ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮدوس در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۲۲ ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﻓﺮدوس ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و  ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد. درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮدوس ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران داراي دردﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﯽ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﮔﺰﻣﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻗﺎرﭼﯽ رﻧﺞ ﻣ ﯽﺑﺮﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

آﺑﺘﺮش ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ: ﭼﺸﻤﻪ آﺑﺘﺮش ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ  از دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤ ﻪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۰۷ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۰۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ و در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎي آﺑﺘﺮش ﻗﺮار دارد. آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺰه اي ﺗﺮش و ﻣﻄﺒﻮع و ﺳﺮد دارد ﮐﻪ در ردﯾﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮐﻠﺮور ﺳﺪﯾﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻣﺮاض ﮔﻮارﺷﯽ، ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎر يﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﻧﻮان، رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، دردﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺪد داﺧﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

آب ﮔﺮم دﯾﮓ رﺳﺘﻢ: آب ﮔﺮم دﯾﮓ رﺳﺘﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آب ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۰۴۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ۰۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي روﺳﺘﺎي راور و در روﺳﺘﺎي دﯾﻬﻮك  ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ از دﻫﺎن ﯾﮏ آﺗﺸﻔﺸﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣ ﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آب ﺳﺒﺰ آن ﺑﺴﯿﺎر داغ و آب ﺳﻔﯿﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد اﺳﺖ و ﮔﻮﮔﺮد اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف آن آﮐﻨﺪه از ﺑﻮي ﮔﻮﮔﺮد اﺳﺖ.

آب ﮔﺮم ﮔﺰﯾﮏ: آب ﮔﺮم ﮔﺰﯾﮏ در روﺳﺘﺎي آﺑﮕﺮم ﺑﺨﺶ ﮔﺰﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﯿﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﮔﺰﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮق ۰۹ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي اﺳﺪﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.   در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ: ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻋﻠ ﻢآﺑﺎد، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻨﺎك و ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎه دره

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

۱- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ: اﻟﻒ- ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﮐﺮﮔﻪ، ب- ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻟﯿﻘﻮان.  ۲- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﮑﻮ: اﻟﻒ- ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻨﺪوان، ب- ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺮﯾﻢ  ۳- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ: ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ  ۴- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آذرﺷﻬﺮ: ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﺗﺎپ ﺗﺎﭘﺎن  ۵- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ: اﻟﻒ- ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻮرﺳﻮﯾﯽ، ب- ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺎري ﺳﻮ، ج –  ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﺮه ﭘﺎﻟﭽﯿﻖ، د- ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﮔﺸﺎﯾﺶ  ۶- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد: ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد  ۷- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ: ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﮔﻮي دره  ۸- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ: اﻟﻒ- ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن، ب-  ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﮔﻠﻪ ﺑﺎن،   ۹- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻠﻔﺎ: ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻠﻔﺎ
۱۰- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاب

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران:

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ نﻫﺎي راﻣﺴﺮ، ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس، ﻧﻮﺷﻬﺮ، آﻣﻞ، ﺑﺎﺑﻞ، ﺳﺎري و ﺑﻬﺸﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم آب آﻫﻦ ﯾﺎ آب ﻓﺮﻧﮕﯽ: اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻻي روﺳﺘﺎي آب اﺳﮏ ﻻرﯾﺠﺎن، ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺪﺳﺘﺎن و ازارو ﻗﺮار دارد. آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﺎت دو ﻓﺮوﮐﺮﺑﻨﺎت و دو ﻓﺮاﺳﯿﺪ ﮐﺮﺑﯿﻨﯿﮏ آزاد اﺳﺖ. اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آب ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺑﺎﮐﻮ: اﯾﻦ آب ﮔﺮم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻻرﯾﺠﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎق، ﻧﺰدﯾﮏ روﺳﺘﺎي ﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﻼﺑﻦ« ﻗﺮار دارد، از ﮐﻮﻫﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣ ﯽرﯾﺰد. آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻧﺎم زﺑﯿﻖ دارد ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ و اﺳﺖ.

آب ﮔﺮم رﯾﻦ:   اﯾﻦ آب ﮔﺮم در ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎي رﯾﻨﻪ در ﺑﺨﺶ ﻻرﯾﺠﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.  آب ﻣﻌﺪﻧﯽ آﻣﻮﻟﻮ: آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن در رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ، ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﯿﺪن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد.

مرداد
۲۲