دکتر سینا غیاثی حافظی

دکتر سینا غیاثی حافظی

دکتر سینا غیاثی حافظی

دکتر سینا غیاثی حافظی ( فوق تخصص جراحی پلاستیک) در سال ۲۰۰۸ موفق به نائل شدن مدرک فوق تخصص جراحی پلاستی  خود از دانشگاه ایران  گردید و  در  سال ۲۰۰۴ رتبه سوم بورد تخصصی خود را کسب نمودند.

همچنین ایشان ۹ سال به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آموزش دستیاران فوق تخصص جراحی پلاستیک فعالیت کردند.  دکتر سینا غیاثی حافظی عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران و انجمن بین المللی جراحان پلاستیک (ISAPS) می باشند و به مدت ۱۳ سال در حال فعالیت در حوزه ی جراحی پلاستیک می باشند.

فوق تخصص جراحی زیبایی
شیراز
دکتر سینا غیاثی حافظی-علی طب
دکتر سینا غیاثی حافظی-علی طب
دکتر سینا غیاثی حافظی-علی طب
دکتر سینا غیاثی حافظی-علی طب