بیمارستان آریا

  • بیمارستان آریا-علی طب

بیمارستان آریا

بیمارستان آریا

بیمارستان خصوصی آریا واقع در شهر زیبای سنندج جزو بهترین بیماریتان های در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

در این بیماریتان بخش های مختلفی موجود بوده که هر کدام دارای زیر بخش هایی میباشند.

بخش بستری که شامل:

CCU,ICU,ICU-OH,بخش های یک تا هشت،بخش نوزادان،بخش شیمی درمانی،بخش اطفال

بخش های غیر تهاجمی قلب که شامل:

اکوکاردیوگرافی،تست ورزش،هولتر مانیتورینگ،کنترل PACE MAKER،نوتوانی قلب EECP

بخش های پاراکلینیکی آن شامل:

بخش آزمایشگاه،بخش پاتولوژی،بخش سونوگرافی،بخش سی تی اسکن

و بخش های دیگر آن شامل:

بخش کاتتریسم و آنژیوگرافی
اورژانس
سنگ شکن
آندوسکپی
برونکوسکپی
ERCP
دیالیز
اتاق زایمان
زایمان بی درد
اتاق عمل
اسپیرومتری
داروخانه

سنندج
بیمارستان آریا-علی طب
بیمارستان آریا-علی طب
بیمارستان آریا-علی طب

پکیج های پیشنهادی