بیمارستان دکتر سید الشهدایی

  • بیمارستان سید الشهدایی-علی طب

بیمارستان دکتر سید الشهدایی

بیمارستان دکتر سید الشهدایی

بیمارستان دکتر سید الشهدایی سنندج نخستین بیمارستان خصوصی استان کردستان است که در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

این بیمارستان دارای ۵۰ تخت بوده و در حاله حاظر بخش های آن شامل:

بخش های بستری:

ICU-CCU-جراحي زنان وزايمان-جراحي عمومي-اطفال-داخلي-نوزادان-ENT( گوش وحلق وبيني)-چشم

بخش های ستاره دار:

تخت زايمان-پست پارتوم-اتاق عمل-تخت ليبر-تخت هاي تحت نظر اورژانس

بخش های پاراکلینیک:

آزمايشگاه-سونوگرافي-داروخانه-راديولوژي

سنندج
بیمارستان سید الشهدایی-علی طب
بیمارستان سید الشهدایی-علی طب
بیمارستان سید الشهدایی-علی طب
بیمارستان سید الشهدایی-علی طب

پکیج های پیشنهادی