زنان و زایمان

اقامت در بیمارستان
مدت زمان اقامت در بیمارستان
مدت زمان عمل
مدت زمان ریکاوری
استفاده از داروی بیهوشی

زنان و زایمان

تشخیص و درمان بیماریهای زنان و انجام زایمان های طبیعی یا سزارین

اقدامات لازم برای انجام موفقیت آمیز این عمل

قبل از عمل

در حین عمل

بعد از عمل

تصاویر و ویدئو مرتبط با عمل

دکتر آمنه سادات حقگو