متخصص بیهوشی

اقامت در بیمارستان
مدت زمان اقامت در بیمارستان
مدت زمان عمل
مدت زمان ریکاوری
استفاده از داروی بیهوشی

متخصص بیهوشی

انجام اساسی ترین بخش عمل های جراحی با تعامل با دیگر پزشکان

اقدامات لازم برای انجام موفقیت آمیز این عمل

قبل از عمل

در حین عمل

بعد از عمل

تصاویر و ویدئو مرتبط با عمل

دکتر اميرحسين لطفی